Dầu truyền nhiệt Castrol Perfecto HT 5

Được viết bởi
Đánh giá bài viết
(7 Đánh giá)
Dầu truyền nhiệt Castrol Perfecto HT 5 #Perfecto HT 5 - #Bán dầu truyền nhiệt Castrol Perfecto HT 5

#Castrol Perfecto HT 5 là dầu truyền nhiệt được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh lọc bằng dung môi, có chỉ số độ nhớt cao và tính chất bền nhiệt và bền ô-xi hóa cao.

 

Mô tả về Dầu truyền nhiệt Castrol Perfecto HT 5


Perfecto HT 5 được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh lọc bằng dung môi, có chỉ số độ nhớt cao với tính chất bền nhiệt và bền ô-xi hóa cao.

Perfecto HT 5 chủ yếu được dùng cho các hệ thống truyền nhiệt kín. Nó cũng dùng được cho các hệ thống hở ở nhiệt độ thấp.

Perfecto HT 5 có độ nhớt thấp rất cần thiết khi vận hành trong các điều kiện dòng chảy rối để đạt được tốc độ truyền nhiệt rất cao. Với những tính năng trên, Castrol Perfecto HT 5 là dầu nhớt công nghiệp đáng tin cậy với người dùng.


Công dụng của Perfecto HT 5


Castrol Perfecto HT 5 chủ yếu được dùng cho các hệ thống truyền nhiệt kín với nhiệt độ khối dầu không quá 300o C. Nó cũng dùng được cho các hệ thống hở với nhiệt độ khối dầu thấp hơn.

Castrol Perfecto HT 5 với tính hòa tan và khả năng bền nhiệt cao có thể được sử dụng như dầu súc rửa ưu việt cho hệ thống tua-bin.


Lợi điểm


 Tính chất của dầu được kiểm soát rất chặt chẽ giúp giảm thiểu đóng cặn ở bộ trao đổi nhiệt giúp duy trì hiệu quả truyền nhiệt.

 Khả năng vận hành ở nhiệt độ cao đến 300oC đối với hệ thống truyền nhiệt kín.


Thông tin bổ sung


Hệ thống hở


Nhiệt độ vận hành cao nhất đối với hệ thống truyền nhiệt hở không được vượt quá 100oC, trừ trường hợp chỉ sử dụng trong một thời gian rất ngắn. Đối với các hệ thống hở vận hành ở nhiệt độ trên 100oC, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ kỹ thuật của Castrol để có những tư vấn sâu hơn.


Chất súc rửa hệ thống – Castrol Cyltech 70


Castrol Cyltech 70 được phân loại là chất súc rửa hệ thống truyền nhiệt có chức năng loại bỏ cặn bùn và cặn vẹc-ni. Sản phẩm này phù hợp để sử dụng cho các hệ thống vận hành dưới 315oC.
Tỉ lệ pha chất súc rửa có thể từ 1 – 5% thể tích bồn dầu tùy vào điều kiện cụ thể của hệ thống. Hỗn hợp này cần được tuần hoàn vài tuần để đảm bảo quá trình súc rửa được hoàn thành.
Liên hệ bộ phận dịch vụ kỹ thuật của Castrol để có những tư vấn sâu hơn.

 

#Perfecto HT 5 - #Bán Dầu truyền nhiệt #Castrol Perfecto HT 5

Dầu truyền nhiệt Castrol Perfecto HT 5


THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT


Chất/hỗn hợp : Chất
Dầu gốc tinh luyện ( IP 346 ly trích DMSO < 3%).
Tên thành phần nguy hiểm Số CAS %
Dầu gốc - không phân biệt loại - 100
Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở mức độ cô đặc áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe và môi trường cần phải báo cáo trong phần này.


NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT


Mức xếp loại nguy hiểm:   Không phân loại.
Các thành phần cơ bản của nhãn GHS (Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất)
Từ cảnh báo Không có từ cảnh báo.
Cảnh báo nguy cơ : Chưa biết các hậu quả nghiêm trọng hay các mối nguy tai hại nào
Các công bố về phòng ngừa
Ngăn chặn :   Không áp dụng.
Phản ứng :   Không áp dụng.
Lưu trữ :   Không áp dụng.
Xử lý :   Không áp dụng.
Lộ trình vào: Tiếp xúc với da. Tiếp xúc với mắt. Hít phải.
Các hiểm họa khác không cần phải được phân loại:
Khử mỡ dưới da.
Tiếp xúc với sản phẩm nóng có thể gây bỏng.


ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT


Bề ngoài
Trạng thái vật lý: Chất lỏng.
Màu sắc : Hổ phách. [Sáng]
Mùi: Không có sẵn.
Ngưỡng về mùi : Không có sẵn.
pH: Không có sẵn
Điểm nóng chảy : Điểm sôi
Điểm chớp cháy: Cốc kín: >200°C (>392°F) [Pensky-Martens.]
Cốc hở: >210°C (>410°F) [Cleveland.]


Tỷ lệ hóa hơi:
Khả năng cháy (chất rắn, khí):
Giới hạn nổ (bốc cháy) dưới và trênÁp suất hóa hơi:
Tỷ trọng hơi: Không có sẵn.
Tỷ trọng: <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) ở 15°C
Tính hòa tan: Không có sẵn.
Hệ số phân chia nước/Octanol :
Nhiệt độ tự cháy: Không có sẵn.
Nhiệt độ phân hủy: Không có sẵn.
Độ nhớt Động học: 4.5 đến 5.7 mm2/s (4.5 đến 5.7 đơn vị cSt) ở 100°C


MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT


Khả năng phản ứng: Không có dữ liệu thử nghiệm cụ thể nào cho sản phẩm này. Tham khảo Điều kiện để phòng tránh và Vật liệu không thích hợp để biết thêm thông tin.


Tính ổn định: Sản phẩm ổn định.


Khả năng gây các phản ứng nguy hại:
- Trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường, các phản ứng gây nguy hiểm sẽ không xảy ra.
- Dưới tình trạng lưu trữ và sử dụng bình thường, polyme hóa nguy hại sẽ không xảy ra.
Tình trạng cần tránh: Tránh để gần những nơi có thể kích hỏa (tia lửa hoặc ngọn lửa).


YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ


Các biện pháp đề phòng cho thao tác an toàn:
Biện pháp bảo vệ Trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp (xem phần 8).


Tư vấn về vệ sinh nghề nghiệp tổng quát:
Cấm không được ăn, uống và hút thuốc trong khu vực xử lý, trữ và chế biến chất này. Rửa thật kỹ sau khi xử lý. Cởi bỏ quần áo ô nhiễm và trang bị bảo hộ rồi mới đi vào các khu vực ăn uống. Xem thêm Mục 8 để biết thêm thông tin về các biện pháp vệ sinh.


Các điều kiện bảo quản an toàn, kể cả mọi khả năng tuơng kỵ:
Cất giữ theo đúng quy định của địa phương. Bảo quản trong thùng chứa ban đầu tại khu vực khô, mát và thông thoáng tốt, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, tránh các vật liệu không tương thích (xem Phần 10) và thực phẩm và đồ uống. Đậy thật chặt các đồ đựng và bao lại cho đến khi mang ra dùng. Chỉ cất giữ và sử dụng trong thiết bị/thùng chứa được thiết kế riêng cho sản phẩm này. Các đồ đựng đã mở ra phải được đóng lại cẩn thận và để dựng đứng, cho khỏi rò rỉ. Đừng chứa đựng trong bình không dán nhãn hiệu. Dùng biện pháp ngăn cách thích hợp để tránh ô nhiễm môi trường.


Không thích hợp: Phơi nhiễm lâu với nhiệt độ tăng cao


YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ


Các phương pháp thải bỏ


Cần tránh hoặc nếu có thể giảm thiểu việc tạo ra chất thải
- Các số lượng đáng kể của cặn dư sản phẩm thải không được thải bỏ qua đường cống rãnh mà phải được xử lý trong một trạm xử lý nước thải thích hợp. Chi do các nhà thầu có được phép xử lý các sản phẩm thừa hay các sản phẩm không tái chế được xử lý chất thải. Bất cứ lúc nào, việc thải bỏ sản phẩm, dung dịch hoặc sản phẩm phụ phải phù hợp với các yêu cầu của cơ quan bảo vệ môi trường, luật lệ xử lý chất thải, và quy định của chính quyền địa phương hay khu vực.
- Bao bì đựng chất thải phải được thu hồi tái chế. Chỉ nên xem xét thực hiện việc đố t cháy hoặc chôn lấp khi việc thu hồi tái chế là không thể thực hiện được. Chất này và bình chứa cần phải được xử lý theo cách an toàn. Bình rỗng hay các lớp lót có thể giữ lại cặn sản phẩm. Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực thoát nước và cống rãnh.


Bảng từ viết tắt:


ATE = Ước tính độ độc hại cấp tính
BCF = Hệ số nồng độ sinh học
GHS = Hệ thống phân loại và dán nhãn hóa chất hài hòa toàn cầu
IATA = Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
IBC = Côngtenơ khổ trung
IMDG = Hàng hóa nguy hiểm hàng hải quốc tế
LogPow = Lôgarít của hệ số phân chia octanol/nước
MARPOL 73/78 = Công ước quốc tế về việc ngăn chặn ô nhiễm từ tàu thuyền, 1973, được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1978. ("Marpol" = Marine Pollution (Ô nhiễm hàng hải))
UN = Liên hợp quốc

Được xem 430 lần

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin

Các thông tin (*) yêu cầu phải nhập. Mã cho phép dùng các thẻ HTML.

Công ty TNHH An Phát VN

Liên hệ với An Phát VN qua di động: 0916.744.366 hoặc gửi email tới địa chỉ kd.anphatvn@gmail.com . Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vu xây dựng công nghiệp và dân dụng, chống thấm các công trình xây dựng, thủy lợi, cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống điện nhẹ, điện nước, Internet... Đại lý phân phối bán sĩ và lẻ dầu nhớt Shell trong công nghiệp & vận tải.

https://anphatvn.com