Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 21:27

Dầu cách điện Shell - Diala S4 ZX-I

#Dầu Cách Điện Shell Diala S4 ZX-I đạt tiêu chuẩn DIN 51353, ASTM D1275, IEC 62535 và ASTM D1275B. không chứa các chất PCB, DBDS và chất thụ động hóa bề mặt.

Chuyên mục Dầu cách điện