Danh mục tất cả các sản phẩm dầu nhớt Shell

Được viết bởi
Đánh giá bài viết
(5 Đánh giá)

Shell - dầu nhớt Shell - Danh mục tất cả các sản phẩm dầu nhớt mỡ nhờn Shell trong ngành công nghiệp, vận tải, xe ô tô, xe gắn máy: 

Shell Advance 2T (FC)* / C12 X 1L
Shell Advance 2T (FC)* / D209L
Shell Advance 4T 40 (SF)* / C12X0.8L
Shell Advance 4T 40 (SF)* / C12X1L
Shell Advance 4T 40 (SF)* / C24X0.8L
Shell Advance 4T 40 (SF)* / C24X1L
Shell Advance 4T 40 (SF)* / D209L
Shell Advance 4T 40 (SF)* C24X0.7L
Shell Advance Gear EP 80W/C12x110ml
Shell Advance S4 20W50(SG)*/C12x0.8L
Shell Advance S4 20W-50(SG)*/C12X1L
Shell Advance S4 20W-50(SG)*/C24X1L
Shell Advance S4 20W-50(SG)*C24x0.8L
Shell Advance Scooter10W40*/C12X0.8L
Shell Advance Scooter10W40*/C12X1L
Shell Advance SX4 15W-40* / C12X0.8L
Shell Advance SX4 15W-40* / C12X1L
Shell Advance VSX4 10W-40* / C12X1L
Shell AeroShell Fluid 31 / C6x3.78L
Shell AeroShell Fluid 41 / P20L
Shell AeroShell Grease 14 - 3Kg
Shell AeroShell Grease 22 / C4x3Kg
Shell AeroShell Oil W100 / D205L
Shell AeroShell Turbine 500 / 0.946L
Shell Albida HDX 2 / P18K ##
Shell Alexia 50 / D209L
Shell Alvania EP LF 0 / D180K ##
Shell Alvania EP LF 0 / P18K ##
Shell Alvania EP LF 00 / D180K ##
Shell Alvania EP LF 00 / P18K ##
Shell Alvania EP LF 1 / D180K ##
Shell Alvania EP LF 1 / P18K ##
Shell Alvania EP LF 2 / D180K ##
Shell Alvania EP LF 2 / P18K ##
Shell Alvania EP LF 3 / D180K ##
Shell Alvania EP LF 3 / P18K ##
Shell Alvania RL 1 / D180K ##
Shell Alvania RL 2 / D180K ##
Shell Alvania RL 2 / P18K ##
Shell Alvania RL 3 / D180K ##
Shell Alvania RL 3 / P18K ##
Shell Argina S40 (CF) / D209L
Shell Argina T30 (CF) / D209L
Shell Argina T40 (CF) / D209L
Shell Argina X40 (CF) / D209L
Shell ATF II D */ C12X1L ##
Shell ATF II D / C24X1L ##
Shell Brake Fluid DOT 3 / C12X1L ##
Shell Brake Fluid DOT 3 / D209L ##
Shell Brake Fluid DOT 3/C24X0.5L ##
Shell Brake Fluid DOT 4 / C24X1L ##
Shell Caprinus HPD 20W-40 / D209L
Shell Caprinus HPD40 (CD)/IBC 2000L
Shell Caprinus XR 20W-40_1*209L_A15O
Shell Cardium Compound 200/ D180K ##
Shell Cardium EP 100 / D180K ##
Shell Cassida EPS 2 / P19K ##
Shell Cassida Fluid CR46 / P22L ##
Shell Cassida Fluid DC 32 / P22L ##
Shell Cassida GL 220 / P22L ##
Shell Cassida GLE 220 / P22L ##
Shell Cassida HDS 00 / P19K ##
Shell Cassida HF 100 / P22L ##
Shell Cassida LTS 1 / P19K ##
Shell Catenex S523 / IBC 1000L
Shell Clavus 46 / D209L ##
Shell Clavus 46 / P18L ##
Shell Clavus 68 / D209L ##
Shell Clavus 68 / P18L ##
Shell Clavus G 32 / D209L ##
Shell Clavus G 46 / D209L ##
Shell Clavus G 68 / D209L ##
Shell Clavus SP 68 / D209L ##
Shell Corena AP 100 / P20L##
Shell Corena AS 32 / P18L ##
Shell Corena AS 46 / D209L ##
Shell Corena AS 46 / P18L ##
Shell Corena AS 68 / D209L ##
Shell Corena AS 68 / P18L ##
Shell Corena P 100 / D209L ##
Shell Corena P 100 / P18L ##
Shell Corena P 150 / D209L ##
Shell Corena P 68 / D209L ##
Shell Corena P 68 / P18L ##
Shell Corena RS 32 / P20L ##
Shell Corena S 32 / D209L ##
Shell Corena S 32 / P18L ##
Shell Corena S 46 / D209L ##
Shell Corena S 46 / P18L ##
Shell Corena S 68 / D209L ##
Shell Corena S 68 / P18L ##
Shell Darina R 2 / D180K ##
Shell Darina R 2 / P18K ##
Shell Diala AX / D209L ##
Shell Diala B / D209L ##
Shell Diala BX / D209L ##
Shell Diala GX / D209L ##
Shell Donax TA / D209L ## (N)
Shell Donax TA / P18L ##
Shell Donax TC 30 / D209L ##
Shell Donax TC 50 / D209L ##
Shell Donax TD 10W-30 / D209L ##
Shell Donax TD 5W-30 / D209L ##
Shell Donax TF / P18L ##
Shell Donax TM / D209L ##
Shell Donax TX (G-32003)/D209L ##
Shell Dromus B / D209L ##
Shell Dromus B / P18L
Shell EDM Fluid 2 / D209L ##
Shell Ensis Compound CC / D150K ##
Shell Flushing Oil / D209L
Shell Flushing Oil / IBC 1000L
Shell Gadinia 30 (CF) / D209L
Shell Gadinia 40 (CF) / D209L
Shell Garia 404 M-10 / D209L ##
Shell Helix 40* / C4X4L
Shell Helix 40* / D209L
Shell Helix HX7 10W-40 / D209L ##
Shell Helix Plus 10W40(SL/CF)*/C4X4L
Shell Helix Plus 10W40* / D209L
Shell Helix Plus 15W50(SM/CF)*/C6X4L
Shell Helix Red 40* C6X4L
Shell Helix Super 20W-50 (SL)*/C4X4L
Shell Helix Super 20W-50 (SL)*/C6X4L
Shell Helix Super 20W-50 (SL)*/D209L
Shell Helix Ultra 5W-40(SM/CF)*C4X4L
Shell Helix Ultra 5W-40(SM/CF)*C6X4L
Shell Hydraulic Oil 32 / D209L
Shell Hydraulic Oil 46 / D209L
Shell Hydraulic Oil 68 / D209L
Shell Irus Fluid C / D209L ##
Shell Irus Fluid DU46 / D209L ##
Shell Macron 205 M-8 / D209L ##
Shell Macron 401 F-32 / D209L ##
Shell Malleus ET 2 / P20K ##
Shell Malleus GL 205 / D204K ##
Shell Malleus GL 95 / P18K ##
Shell Malleus JB 2 / D180K ##
Shell Malleus OGH / D180K ##
Shell MCO 4T Plus (SF) / D209L
Shell Melina 30 (CD) / D209L
Shell Metalina D 200 / D209L ##
Shell Metalina D 200 / P18L ##
Shell MILPC 01 / D185K
Shell MILPC 02 / D185K
Shell MILPC 04 / D185K
Shell MILPC 07 / D185K
Shell Morlina 10 / D209L
Shell Morlina 100 / D209L
Shell Morlina 150 / D209L
Shell Morlina 22 / D209L
Shell Morlina 220 / D209L
Shell Morlina 32 / D209L
Shell Morlina 320 / D209L
Shell Morlina 46 / D209L
Shell Morlina 5 / D209L
Shell Morlina T 100 / D209L ##
Shell Mysella LA 40 (CD) / D209L
Shell Nautilus Prem Outb (TC-W3) / C6X4L
Shell Nautilus Premium (TCW3)*/C4X4L
Shell Nautilus Premium (TC-W3)/C3X5L
Shell Nerita HV / P20K ##
Shell Omala 100 / D209L
Shell Omala 1000 / D209L
Shell Omala 150 / D209L
Shell Omala 150 / P18L
Shell Omala 220 / D209L
Shell Omala 220 / P18L
Shell Omala 320 / D209L
Shell Omala 320 / P18L
Shell Omala 460 / D209L
Shell Omala 460 / P18L
Shell Omala 68 / D209L
Shell Omala 680 / D209L ##
Shell Omala F 220 / D209L ##
Shell Omala F 320 / D209L ##
Shell Omala F 460 / D209L ##
Shell Omala HD 1000 / D209L ##
Shell Omala HD 150 / D209L ##
Shell Omala HD 220 / D209L ##
Shell Omala HD 220 / P18L ##
Shell Omala HD 460 / D209L ##
Shell Punching BS / D209L ##
Shell Retinax EP 2 / D180K ##
Shell Retinax EP 2 / P18K ##
Shell Retinax EP 3 / D180K ##
Shell Retinax EP 3 / P18K ##
Shell Retinax EPX 2 / D180K ##
Shell Retinax HD 2 / P18K ##
Shell Retinax HD 3 / D180K ##
Shell Retinax HD 3 / P18K ##
Shell Retinax HDX 2 / P18K ##
Shell Retinax LX 2 / D180K ##
Shell Retinax LX 2 / P18K ##
Shell Retinax LX 3 / D180K ##
Shell Rhodina RL2 / D180K ##
Shell Rimula MV 15W-40 (CI-4)/D209L
Shell Rimula R1 20W-50 (CD/SE)*/P18L
Shell Rimula R1 20W-50 (CD/SE)*/P25L
Shell Rimula R1 20W-50 (CD/SE)*C4X4L
Shell Rimula R1 20W-50 (CD/SE)*C6X4L
Shell Rimula R1 20W-50 (CD/SE)*D209L
Shell Rimula R1 40 (CD/SE)* / C4X4L
Shell Rimula R1 40 (CD/SE)* / D209L
Shell Rimula R1 40 (CD/SE)* / P18L
Shell Rimula R1 40 (CD/SE)* C6X4L
Shell Rimula R1 50 (CD/SE)* / D209L
Shell Rimula R1 50 (CD/SE)* / P18L
Shell Rimula R1 50 (CD/SE)* / P25L
Shell Rimula R2 40 (CF/10 TBN)*/P18L
Shell Rimula R2 40 (CF/10 TBN)*D209L
Shell Rimula R2Extra15W40(CF4)*/P18L
Shell Rimula R2Extra15W40(CF4)*D209L
Shell Rimula R3 10W (CF)* / D209L
Shell Rimula R3 50 (CF)* / D209L
Shell Rimula R3 MV 15W-40 / D209L##
Shell Rimula R3+ 30 (CF)* / D209L
Shell Rimula R3+ 40 (CF)* / D209L
Shell Rimula R3X15W40(CH4)* / C4X4L
Shell Rimula R3X15W40(CH4/228.3)*/4L
Shell RimulaR3X15W40(CH4/228.3)*/P18
Shell RimulaR3X15W40(CH4/228.3)*D209
Shell Rotella 50 (SC/CB) / D185K
Shell Rustkote 943 / D209L ##
Shell Rustkote 945 / D209L ##
Shell Coolant Conc OAT*/ D209L
Shell Coolant Conc OAT*/ P18L
Shell Coolant Conc OAT*/24x0.5
Shell Coolguard OAT / C12x0.5L
Shell Coolguard OAT / D209L##
Shell Coolguard OAT / P18L
Shell Hot Casting Oil D209L##
Shell Spirax A 140 (GL-5) / D209L
Shell Spirax A 140 (GL-5)* / C4X4L
Shell Spirax A 140 (GL-5)* / C6X4L
Shell Spirax A 140 (GL-5)* / P18L
Shell Spirax A 80W-90 (GL-5)/D209L
Shell Spirax A 85W-140 (GL5)/D209L
Shell Spirax A 90 (GL-5) / D209L
Shell Spirax A 90 (GL-5)* / C4X4L
Shell Spirax A 90 (GL-5)* / C6X4L
Shell Spirax A 90 (GL-5)* / P18L
Shell Spirax G 140 (GL-4) / D209L
Shell Spirax G 140 (GL-4)* / C4X4L
Shell Spirax G 140 (GL-4)* / C6X4L
Shell Spirax G 140 (GL-4)* / P18L
Shell Spirax G 90 (GL-4) / D209L
Shell Spirax G 90 (GL-4)* / C4X4L
Shell Spirax G 90 (GL-4)* / C6X4L
Shell Spirax G 90 (GL-4)* / P18L
Shell Stamina HDS / P16K
Shell Stamina RL 2 / P16K ##
Shell Sugar Mill / D190L ##
Shell Tellus 100 / D209L
Shell Tellus 22 / D209L
Shell Tellus 32 / D209L
Shell Tellus 32 / P18L
Shell Tellus 37 / D209L
Shell Tellus 46 / D209L
Shell Tellus 46 / P18L
Shell Tellus 68 / D209L
Shell Tellus 68 / P18L
Shell Tellus S 32 / D209L ##
Shell Tellus S 46 / P18L ##
Shell Tellus S 68 / D209L ##
Shell Tellus T 100 / D209L
Shell Tellus T 15 / D209L
Shell Tellus T 22 / D209L
Shell Tellus T 32 / D209L
Shell Tellus T 37 / D209L
Shell Tellus T 46 / D209L
Shell Tellus T 68 / D209L
Shell Thermia B / D209L
Shell Thermia B / IBC 1000L
Shell Tivela GL 00 / P18K ##
Shell Tivela S 150 / D209L ##
Shell Tivela S 220 / D209L ##
Shell Tivela S 220 / P20L ##
Shell Tivela S 460 / D209L ##
Shell Tivela S 460 / P20L ##
Shell Tivela S 680 / D209L ##
Shell Tivela S 680 / P20L ##
Shell Tonna T 220 / D209L ##
Shell Tonna T 32 / D209L ##
Shell Tonna T 68 / D209L ##
Shell Tonna T 68 / P18L ##
Shell Torcula 100 / D209L
Shell Torcula 320 / D209L
Shell Turbo T 100 / D209L (N) ##
Shell Turbo T 100 / P18L (N) ##
Shell Turbo T 32 / D209L (N) ##
Shell Turbo T 32 / P18L (N) ##
Shell Turbo T 46 / D209L (N) ##
Shell Turbo T 68 / D209L (N) ##
Shell Turbo T 68 / P18L (N) ##
Shell Valvata 1000 / D209L
Shell Valvata J460 / D209L
Shell Vitrea 100 / D209L
Shell Vitrea 150 / D209L
Shell Vitrea 32 / D209L
Shell Vitrea 46 / D209L
Shell Vitrea 460 / D209L
Shell Vitrea M 220 / D209L ##

Được xem 1177 lần

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin

Các thông tin (*) yêu cầu phải nhập. Mã cho phép dùng các thẻ HTML.

Công ty TNHH An Phát VN

Liên hệ với An Phát VN qua di động: 0916.744.366 hoặc gửi email tới địa chỉ kd.anphatvn@gmail.com . Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vu xây dựng công nghiệp và dân dụng, chống thấm các công trình xây dựng, thủy lợi, cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống điện nhẹ, điện nước, Internet... Đại lý phân phối bán sĩ và lẻ dầu nhớt Shell trong công nghiệp & vận tải.

https://anphatvn.com