Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 11:11

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A46 - FR-A68

Refrigeration Oil S2 FR-A46-FR-A68 -Refrigeration S2 FR-A46-FR-A 68 |là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.

Chuyên mục Dầu máy nén lạnh