Trong môi trường và cuộc sống của chúng ta có rất nhiều chất độc hại. Vậy tác động của những chất như POP, PCB như thế nào?

Bạn biết gì về chất PCBS??? Trong thông số sản phẩm về dầu cách điện luôn có chỉ số kiểm nghiệm PCBs theo tiêu chuẩn IEC 61619.