(Xây dựng công nghiệp) – Thông tư 07/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Chuyên mục Tin ngành xây dựng

(Xây dựng công nghiệp) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Theo đó, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Chuyên mục Tin ngành xây dựng